Úvodní stránka > Katalog - Školení> Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle platné právní úpravy


Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle platné právní úpravy

Co se na školení naučíte?

Kurz přibližuje základní problematiku závazkových vztahů v oboru stavebnictví. Jde především o vztahy upravené v obchodním a občanském zákoníku. Každá smlouva by dále měla být sestavena tak, aby respektovala závazná ustanovení daňových, účetních a souvisejících právních předpisů, užívala jednoznačné pojmy a výrazy. Správnou a srozumitelnou aplikaci podstatných částí závazkových vztahů (předmětu plnění a stanovení ceny) lektor uvádí jako základ pro úspěšné pořízení a reprodukci hmotného i nehmotného majetku, jeho provozování, a to včetně požadované rentability (návratnosti vložených finančních prostředků).

 

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se danou problematikou zaobírají, tj. jak z veřejného tak soukromého sektoru.

 

OSNOVA:

1) Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ

2) Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ

3) Druhy a obsah smluv dle NOZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách - zákon č. 134/2016 Sb.,

4) Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:

5) Cena díla dle NOZ

6) Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP

7) Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ

8) Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky

9) Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,

10) Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační - součinnost, svépomocný prodej

11) Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení

12) Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy

13) Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy


 

Lektoři

Ing. Jiří Blažek


Stavební zákon, majetek, právo 

Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se problematikou z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodním a technickým právem, zadávání veřejných zakázek, Občanským zákoníkem a katastrem nemovitostí.

V průběhu přednášek využívá svých bohatých praktických zkušeností získaných u nás i v zahraničí.

Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě