Úvodní stránka > Katalog - Školení> Právo na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.


Právo na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.

Co se na školení naučíte?

Seminář se věnuje problematice práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na semináři je kladen důraz nejen na klasický výklad právní úpravy, ale i na příklady z praxe, nejčastější spory, ochranu informací, proces vyřizování žádostí o informace a judikaturu správních soudů a Ústavního soudu.

Pozornost je věnována i vzájemnému vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů, zejména zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonů o krajích, obcích a hl. m. Praze, správního řádu, stavebního zákona, zákona o přestupcích, zákona o veřejných zakázkách aj. Seminář reaguje na nejnovější judikaturu a novelizační záměry Ministerstva vnitra.  

 

 

Osnova

               -  stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny

             -  správní řád a další procesní řády
             -  zákon o ochraně osobních údajů
             -  zákon o katastru nemovitostí
             -  zákon o evidenci obyvatel
             -  zákon o právu na informace o životním prostředí
             -  zákon o přestupcích
             -  stavební zákon
             -  zákon o veřejných zakázkách aj.

             -  nahlížení do spisu
             -  pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
             -  zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
             -  veřejnost a neveřejnost jednání
             -  informační součinnost s jinými orgány

             -  právo na informace a právo na ochranu informací
             -  ochrana utajovaných informací
             -  ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů
             -  ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti
             -  ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
             -  zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu
             -  interní a nové informace
             -  informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
             -  informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
             -  další omezení práva na informace
             -  vztah k povinnosti mlčenlivosti

             -  způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
             -  rozhodování o odepření informací v prvním stupni
             -  opravné prostředky a rozhodování ve druhém stupni
             -  ochrana proti nečinnosti
             -  soudní ochrana
             -  vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu
             -  zpoplatnění informací

 

Lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.


Zákon o informacích (106/1999 Sb.)

Advokát, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucího Úřadu vlády a ministra financí. 

Přední odborník na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky jak po stránce teoretické, tak i praktické a také v rámci projektů „Svobodný přístup k informacím“ a „Překonávání bariér v přístupu veřejnosti k informacím“, jichž byl řešitelem. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie.

Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv.

REFERENCE

ASI informační technologie s.r.o.

1. máje 747/3
789 85 Mohelnice

IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka : C 23227 vedení u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu: KB Mohelnice: 115-3957460277/0100
zobrazit na mapě