Úvodní stránka > Školení > Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle platné právní úpravy - 08.10.2019

Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle platné právní úpravy

Akreditace MV ČR AK/PV-657/2018 - AK/VE-380/2018
Datum konání úterý 08.10.2019
Od - do 09:00 - 14:00
Místo konání BEA centrum Olomouc - Salónek Lambda (tř. Kosmonautů 1, 77900 Hodolany)   zobrazit detail učebny Top
Cena 1 790 Kč bez DPH / 2 166 Kč s DPH
Forma placení platba předem (účastník obdrží výzvu k úhradě před konáním školení)
Počet volných míst 20
Kapacita 20
Facebook událost https://www.facebook.com/events/373140203374300/

Přihlášení na školení

Co se na školení naučíte?

Kurz přibližuje základní problematiku závazkových vztahů v oboru stavebnictví. Jde především o vztahy upravené v obchodním a občanském zákoníku. Každá smlouva by dále měla být sestavena tak, aby respektovala závazná ustanovení daňových, účetních a souvisejících právních předpisů, užívala jednoznačné pojmy a výrazy. Správnou a srozumitelnou aplikaci podstatných částí závazkových vztahů (předmětu plnění a stanovení ceny) lektor uvádí jako základ pro úspěšné pořízení a reprodukci hmotného i nehmotného majetku, jeho provozování, a to včetně požadované rentability (návratnosti vložených finančních prostředků).

 

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se danou problematikou zaobírají, tj. jak z veřejného tak soukromého sektoru.

 

OSNOVA:

1) Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ

2) Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ

3) Druhy a obsah smluv dle NOZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách - zákon č. 134/2016 Sb.,

4) Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:

 • odborný výkon, potřebná péče
 • pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci
 • pro projektové výkony a související činnosti
 • pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby
 • pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací
 • pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie
 • pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ

5) Cena díla dle NOZ

6) Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP

7) Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ

8) Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky

9) Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,

10) Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační - součinnost, svépomocný prodej

11) Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení

12) Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy

13) Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy

 • základní cenové předpisy
 • druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce)
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace
 • normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek
 • rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady
 • individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - NOZ
 • Vadné plnění - důsledky
 • zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv.
 • Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce.


 

Materiály ke stažení

Přihlášení na školení

Objednavatel školení
Přihlašovaní účastníci
 
Jste-li úředníkem dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v přihlášce zaškrtněte zatržítko "Úředník dle 312/2002 Sb". Dále vyplňte datum a místo narození a uveďte, zda jste úředníkem/vedoucím úředníkem dle zmíněného zákona.

1. účastník


Přidat dalšího účastníka

Přihlášení je bezpečné a rychlé
Vaše osobní data jsou využita pouze pro evidenci a statistiky tohoto školení. V žádném případě nejsou poskytována jiným společnostem nebo osobám
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

ASI informační technologie s.r.o.
1. máje 3
789 85 Mohelnice
IČ: 25864394
DIČ: CZ25864394
Spisová značka: C 23227 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

Organizátor školení

Lucie Trnečková, DiS.
volejte: 777 938 996
pište: lucie.trneckova@efektivniskoleni.cz

 

Lektor

Ing. Jiří Blažek

Stavební zákon, majetek, právo 

Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz