Úvodní stránka > Školení > Katalog > Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení

Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení

Cílem tohoto praktického školení je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit.

V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – tito řeší ve dvou až tříčlenných skupinkách konkrétní praktické úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost lépe přisvojit projednávanou problematiku.

Účastníci kurzu obdrží vzory některých písemností, které se v rámci řízení vyhotovují.

 

Osnova

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení a jejich zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu, doručování zastupovaným účastníkům
 • Úkony spojené s nezaplaceným správním poplatkem
 • Podání, vady podání, odstraňování vad podání
 • Protokol jako hlavní dokument o jednání s účastníkem řízení a dokazování
 • Lhůty, jejich počítání, určení lhůty k provedení procesního úkonu
 • Doručování a jeho úskalí, zvláštní způsoby doručení (dle § 19 odst. 3 a 8 správního řádu), fikce doručení, doručování veřejnou vyhláškou
 • Zahájení řízení, úkony spojené se zahájením řízení
 • Přerušení a zastavení řízení
 • Dokazování, ústní jednání a jejich dokumentace ve spise
 • Společné řízení
 • Usnesení, rozhodnutí, jejich náležitosti a opravy
 • Úkony ohlašovny po přijetí odvolání

 

Lektoři

Ing. Jana Kovačová

Evidence obyvatel, správní řád

Díky dlouholeté zkušenosti, z pozice dnes již neexistujícího okresního úřadu, následně obce s rozšíře ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz