Úvodní stránka > Školení > Katalog > Procesní postup v řízeních vedených dle stavebního zákona v judikátech

Procesní postup v řízeních vedených dle stavebního zákona v judikátech

  Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit,
aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá
ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavebním zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. To vše bude podpořeno aktuální judikaturou k probírané problematice. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

 

Obsah semináře:

 •  vztah stavebního zákona a správního řádu, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
 •  správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 •  účastníci řízení, úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce
 •  úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace   stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
 •  postup před zahájením řízení
 •  průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, dokazování, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části čtvrté na
   úseku stavebního řádu – souhlasy
 •  zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty – společné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení s velkým počtem účastníků, závazná stanoviska
 •  opravné prostředky – řádné a mimořádné
 •  diskuse, dotazy

 

Lektoři

JUDr. Eva Kuzmová

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu ...více

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz