Úvodní stránka > Školení > Katalog > Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení

Cílem tohoto praktického školení je upozornit účastníky na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit.

Podíváme se na aplikaci obecných institutů správního řádu v řízeních vedených dle stavebního zákona včetně poskytování kopií projektové dokumentace a informací ze správních spisů dle zákona č. 106/1999 Sb. Podrobně se pak budeme věnovat stávající právní úpravě přestupků a správních deliktů na úseku stavebního řádu, s tím, že se neopomene připravit i na instituty nové právní úpravy provedené zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 01.07.2017

V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – tito řeší ve dvou až tříčlenných skupinkách konkrétní praktické úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost lépe přisvojit projednávanou problematiku.

 

Osnova

1) Vztah správního řádu a stavebního zákona
2) Podání x podnětLhůty – procesní x hmotněprávníZastupování na základě plné moci
3) Doručování
4) Podjatost
5) Nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace
6) Poskytování informací ze správních spisů
7) Právní úprava přestupků a správních deliktů platná a účinná do 30.06.2017
8) Společné řízení
9) Postup před zahájením řízení

  • Prameny
  • Formální a materiální znaky
  • Skutkové podstaty dle stavebního zákona
  • Kritéria pro ukládání sankcí – odůvodňování výše uložené pokuty
  • Absorpční zásada
  • Zánik odpovědnosti
  • Procesní úprava

10) Zahájení řízení, účastníci řízení
11) Zjišťování stavu věci, ústní jednání
12) Zastavení řízení
13) Rozhodnutí
14) Opravné prostředky
15) Zjednodušené formy řízení

  • Právní úprava přestupků platná a účinná od 01.07.2017 – nové instituty

 

Aktuálně vyhlášené termíny tohoto školení

Datum konání Název Místo
30.01.2019 Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení Hotel Zlatá Štika
15.02.2019 Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení Hotel Montenegro

Lektoři

JUDr. Eva Kuzmová

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz