Úvodní stránka > Školení > Katalog > Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle platné právní úpravy

Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle platné právní úpravy

Kurz přibližuje základní problematiku závazkových vztahů v oboru stavebnictví. Jde především o vztahy upravené v obchodním a občanském zákoníku. Každá smlouva by dále měla být sestavena tak, aby respektovala závazná ustanovení daňových, účetních a souvisejících právních předpisů, užívala jednoznačné pojmy a výrazy. Správnou a srozumitelnou aplikaci podstatných částí závazkových vztahů (předmětu plnění a stanovení ceny) lektor uvádí jako základ pro úspěšné pořízení a reprodukci hmotného i nehmotného majetku, jeho provozování, a to včetně požadované rentability (návratnosti vložených finančních prostředků).

 

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se danou problematikou zaobírají, tj. jak z veřejného tak soukromého sektoru.

 

OSNOVA:

1) Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ

2) Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ

3) Druhy a obsah smluv dle NOZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách - zákon č. 134/2016 Sb.,

4) Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:

 • odborný výkon, potřebná péče
 • pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci
 • pro projektové výkony a související činnosti
 • pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby
 • pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací
 • pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie
 • pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ

5) Cena díla dle NOZ

6) Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP

7) Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ

8) Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky

9) Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,

10) Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační - součinnost, svépomocný prodej

11) Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení

12) Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy

13) Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy

 • základní cenové předpisy
 • druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce)
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace
 • normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek
 • rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady
 • individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - NOZ
 • Vadné plnění - důsledky
 • zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv.
 • Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce.


 

Lektoři

Ing. Jiří Blažek

Stavební zákon, majetek, právo 

Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se ...více

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz