Úvodní stránka > Školení > Katalog > Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Zákon se dotýká obrovského množství povinných subjektů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňovat se budou povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou budou stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další právnické osoby, „v níž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby“.

S novou právní úpravou je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky z uveřejnění a eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z jejího neplnění.
 

Osnova

  • Úvod do smluvního práva

- princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva

 

  • Vznik zákona o registru smluv, jeho smysl a účel

- úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
- vzor Centrálného registra zmlúv na Slovensku
- původní návrh, sněmovní tisk 740
- schválený návrh, sněmovní tisk 42
- pozměňovací návrhy
- nedostatky a očekávané aplikační problémy zákona v praxi

 

  • Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů

- stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
- územní samosprávné celky
- veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- další subjekty

 

  • Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací

- právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality
- ochrana utajovaných informací
- ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
- ochrana obchodního a hospodářského tajemství
- mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
- výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů

 

  • Uveřejňování smluv

- registr smluv
- způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
- následky ne/uveřejnění
- společná a přechodná ustanovení
- vztah k jiným zákonům

 

  • Dotazy a diskuse

 

Lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Zákon o informacích (106/1999 Sb.)

Advokát, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek ...více

Aktuálně 

Zprávy ze školení 

Více zpráv ze školení...

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz