Úvodní stránka > Metodická školení

Metodická školení

Název školení
Aktuálně Czech POINT a základní registry
Akreditace MV ČR: AK/PV-434/2015 - AK/VE-296/2015
Aktuální otázky v matriční agendě
Daňové a účetní aktuality 2017 pro firmy a podnikatele
Daňový subjekt a úspěšné zvládnutí daňové kontroly
Diskusní seminář o aktuálních otázkách z oblasti daní a účetnictví
Dlouhodobý stres a syndrom vyhoření v práci
Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě
Katastr nemovitostí
Kontrolní řád
Metodika a legislativa spisové služby
Metodika a revize spisové služby
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Express)
Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Express Matrika
Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Standard Matrika
Metodika vedení spisové služby
Metodika vedení spisové služby pro příspěvkové organizace
Místní a účelové komunikace - 2017
Národní standard spisové služby - novinky 2017
Nová legislativní úprava správy dokumentů
Nová verze SSL 3,78
NOZ - uzavírání smluvních vztahů a daňové dopady
Ochrana osobních údajů
Personální výběrové řízení - realizace
Povinné zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Práce s elektronickými dokumenty, elektronické podpisy, časová razítka, nařízení eIDAS
Pracovní právo ve veřejné správě – odpovědnost a náhrada majetkové a nemajetkové újmy v souvislosti s výkonem práce úředníka
Praktická rétorika pro vedoucí pracovníky
Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení
Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Právo na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb.
Problematika veřejných sbírek pro obce a další právnické osoby
Projektová dokumentace a související činnosti 2017
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení
Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení
Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů
Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení dle školského zákona
Rozpočtový proces I
Rušení trvalého pobytu
Akreditace MV ČR: AK-PV-432/2015 - AK/VE-294/2015
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení
Akreditace MV ČR: AK/PV-151/2016 - AK/VE-102/2016
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Řešení konfliktů a zvládání emocí v konfliktních situacích
Řízení o přestupcích (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
Senioři a nový Občanský zákoník
Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce
Slavnostní obřady z pohledu legislativy
Akreditace MV ČR: Probíhá akreditace vzdělávacího programu.
Smlouvy a ceny ve výstavbě - vztah k VZ dle NOZ
Spisový a skartační řád
Spisový a skartační řád pro obce, které používají elektronickou spisovou službu
Správa dokumentů - úvod do problematiky
Správní delikty a správní trestání
Akreditace MV ČR: AK/PV-433/2015 - AK/VE-295/2015
Správní rozhodnutí
Správní řád – aktuálně
Správní řád ve vazbě na stavební zákon, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu - praktická cvičení
Správní řízení v matriční praxi
Udělejte silný dojem – efektivní neverbální komunikace v akci
Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele
Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě
Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy
Akreditace MV ČR: AK/PV-431/2015 - AK/VE-293/2015
Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení
Základy tvorby spisového řádu pro obce
Zákon č. 106/1999 – svobodný přístup k informacím ve veřejné správě
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon o obcích v platném znění

Aktuálně 

Pro své zákazníky děláme efektivní a kvalitní školení. Přesvědčíme Vás.

Zprávy ze školení 

 

© EfektivníŠkolení.cz  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz